1880. - 1971.


Fabrika duhana Sarajevo osnovana je 1880., samo dvije godine nakon okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije i jedno je od prva četiri industrijska preduzeća u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

 

Punih 80 godina Fabrika je bila smještena na Marijin dvoru, području današnjeg najužeg centra grada. Svoj život Fabrika je započela u skromnim prostorima, koji su se u početku sastojali od dvije zgrade, proizvodne i upravne. Već u narednim desetljećima, sa osvajanjem i širenjem proizvodnje, širi se i fabrički kompleks. Konačan izgled dobija 1891. godine, kada biva izgrađen i posljednji od 10 objekata, koliko je Fabrika imala sve do sredine pedesetih godina XX stoljeća. Paralelno sa proširenjem kompleksa raste i broj  zaposlenih, koji je u prvim godinama bio sastavljen od nekvalificirane i mahom ženske radne snage.


Prvi proizvodi sarajevske Fabrike duhana bili su paklići rezanog duhana, koji su se u početku proizvodili ručno, u tzv. avanima. Duhan koji se koristio u ovu svrhu bio je različite vrste. Pakovanja rezanog duhana, također su bila raznolika. Već u austro-ugarskom periodu ovaj proizvod Fabrike duhana Sarajevo se izvozio.

 

Sa proizvodnjom cigareta započelo se krajem 1882. godine. Sve do 1905. godine cigarete u Fabrici su pravljene ručno, kada je nabavljena prva mašina za automatsku izradu cigareta. Do početka Prvog svjetskog rata iz Fabrike duhana Sarajevo na tržište su izašle 23 vrste cigareta. Pakovane su u kutije od drveta, lima, kartona. Najmanje pakovanje je brojalo pet, a najveće sto komada cigareta.

Između dva svjetska rata Fabrika je osjetno stagnirala, posebno u pogledu opreme, iako je u tom periodu proizvodnja rasla, zahvaljujući porastu jeftine radne snage. I u ovom periodu nastavljena je proizvodnja i pakovanje rezanog duhana, te više tipova ovalnih i okruglih cigareta. Pakovanja cigareta kretala su se čak i do 100, odnosno 500 komada. Neposredno pred Drugi svjetski rat opada proizvodnja rezanog duhana, jer njegova potražnja biva sve manja. U tom vremenu, i proizvodnja cigareta u Fabrici  varira od godine do godine. U toku Drugog svjetskog rata FDS nije prestajala sa radom, ali je njen rad bio diktiran od strane okupatora.

Fabrika je u toku svoga postojanja, koje traje duže od jednog stoljeća, trpjela posljedice smjene vlasti i različitih društveno-političkih sistema, ali nikada nije prestajala sa radom i proizvodnjom. Stvarajući uporno i osmišljeno svoj renome kod potrošača i poslovnih partnera, Fabrika duhana Sarajevo je osvajala tržište kako Bosne i Hercegovine, tako i daleko van njenih granica, sve do Egipta, Rusije, Turske, Kine, Japana...

 

Potreba za proširenjem i modernizacijom postojećih fabričkih postrojenja, uticala je sredinom pedesetih godina XX stoljeća na odluku o gradnji novog fabričkog kompleksa, što se konačno i realiziralo 1960. godine, kada je Fabrika preselila u novoizgrađene objekte u Pofalićima. Površina novoizgrađenih objekata u trenutku preseljenja iznosila je približno 40.000 m². Kompleks se sastojao od više različitih, namjenski izgrađenih objekata. Svoj konačan oblik kompleks u Pofalićima je dobio 1971. godine, kada je okončana izgradnja objekata Fabrike duhana i pogona. Izgradnju fabričkog kompleksa u Pofalićima u potpunosti su finansirali zaposleni u Fabrici, što predstvalja svojevrstan presedan u vremenu i prostoru u kojem se to događalo.

Oslanjanje na vlastite snage, kao jedne od bitnih odrednica Fabrike duhana Sarajevo, ogledalo se u stalnom stimuliranju inovatorskog rada, u kojem su svoje učešće dali brojni zaposleni, i to u periodu od 1946., kada je vlastitim snagama konstruisana i izrađena prva mašina (automat za rezanje kartonskih kutija za pakovanje), pa sve do sredine šezdesetih. Novokonstruisane mašine, čiji su idejni tvorci i krajnji realizatori bili ljudi iz Fabrike, nalazile su svoju primjenu, ne samo u fabričkim pogonima u Sarajevu već su se prodavale i drugim preduzećima širom ex-jugoslovenskih prostora. U Fabrici duhana Sarajevo nastale su, između ostalih, mašine Glibo I, Glibo II, III i IV i konačno Glibo V.
 
Pored nekad vrlo važne upotrebne vrijednosti, one danas imaju primarno muzejski značaj, jer zorno pokazuju na koji način je tekao tehnološki proces u Fabrici.