08.06.2018

Na osnovu člana 229.,i 230. Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 81/15) Nadzorni odbor Društva saziva redovnu Skupštinu društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., te objavljuje slijedeće

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se redovna Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 29.06. 2018.g. (petak).
Skupština će se održati u Sarajevu u prostorijama Fabrike duhana Sarajevo d.d, Pofalićka broj 5, Sarajevo.
Skupština počinje sa radom u 10,00 sati.
 
I  Dnevni red za Skupštinu Udruženja:
1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o smanjenju kapitala povlačenjem vlastitih dionica
3. Usvajanje izmjena Statuta Društva
4. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fabrike duhana Sarajevo d.d. za 2017.g. sa finansijskim izvještajem, Izvještajem nezavisnog revizora za 2017., Odbora za reviziju za 2017. i Nadzornog odbora za 2017.
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2017.g.
6. Donošenje odluke o sticanju vlastitih dionica Društva
7. Izbor vanjskog revizora za 2018.g.
Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Šefto Kurtović-predsjednik, Alen Brzina-član i Dario Jeraj-član.
 
II Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka
Dioničar, punomoćnik dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i / ili pripremljenih prijedloga odluka za Skupštinu, a u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
 
III  Način postupka prijave za učešće, davanje punomoći i utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini.
U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati svi dioničari društva u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane punomoći, potpisane od strane davaoca i primaoca punomoći. 
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu: Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka br. 5, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
Prijava se podnosi u pisanom obliku, sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan na gore navedenoj adresi, u prostoriji određenoj za prijem prijava, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca prijave.
Podnosiocu uredne prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan istu potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju, predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određnog za početak Skupštine.
Glasanje će se vršiti putem glasačkih listića, koji će biti dati u materijalu za svakog prijavljenog dioničara ili punomoćnika, tako što će se zaokruživati riječi za ili protiv prijedloga odluka po tačkama dnevnog reda.
 
IV   Uvid u materijale za Skupštinu
Od prvog  narednog dana po objavljivanju ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu. 
Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka 5 kod sekretara Društva. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora
Alexander Walther, M. Sc.

 

 

12.05.2017
Na osnovu člana 229.,i 230. Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 81/15) Nadzorni odbor Društva saziva redovnu Skupštinu društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., te objavljuje slijedeće
 
OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 
Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se redovna Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 02.06. 2017.g. (petak).
Skupština će se održati u Sarajevu u prostorijama Fabrike duhana Sarajevo d.d, Pofalićka broj 5, Sarajevo.
Skupština počinje sa radom u 10,00 sati.
 
Dnevni red za Skupštinu Udruženja:
1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Fabrike duhana Sarajevo d.d. za 2016.g. sa finansijskim izvještajem, Izvještajem nezavisnog revizora za 2016., Odbora za reviziju za 2016. i Nadzornog odbora za 2016.
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2016.g.
4. Davanje saglasnosti na odluku o prodaji duhanske i maloprodajne imovine Društva društvu BAT ICEE i na osnovne ugovorne elemente takve prodaje
5. Davanje saglasnosti na odluku o proizvodnji duhanskih proizvoda od strane Društva za BAT ICEE i na osnovne ugovorne elemente takve proizvodnje
6. Donošenje odluke o sticanju vlastitih dionica Društva
7. Izbor vanjskog revizora za 2017.g.
8. Razrješenje pojedinačno članova Odbora za reviziju FDS d.d. zbog isteka mandata
9. Imenovanje članova Odbora za reviziju FDS d.d.
10. Usvajanje osnovnih elemenat za zaključenje ugovora za predsjednika i članove Odbora za reviziju
 
Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Jasmin Methadžović-predsjednik, Aljukić Amhed-član i Dario Jeraj-član. 
 
II Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka
Dioničar, punomoćnik dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i / ili pripremljenih prijedloga odluka za Skupštinu, a u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.
 
III  Način postupka prijave za učešće, davanje punomoći i utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini.
U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati svi dioničari društva u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane punomoći, potpisane od strane davaoca i primaoca punomoći. 
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu: Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka br. 5, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
Prijava se podnosi u pisanom obliku, sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan na gore navedenoj adresi, u prostoriji određenoj za prijem prijava, a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca prijave.
Podnosiocu uredne prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan istu potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju, predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određnog za početak Skupštine.
Glasanje će se vršiti putem glasačkih listića, koji će biti dati u materijalu za svakog prijavljenog dioničara ili punomoćnika, tako što će se zaokruživati riječi za ili protiv prijedloga odluka po tačkama dnevnog reda.
 
IV   Uvid u materijale za Skupštinu
Od prvog  narednog dana po objavljivanju ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu. 
Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka 5 kod sekretara Društva. 
 
Predsjednik Nadzornog odbora
Alexander Walther

 

 

27.01.2017

Završeni pregovori BAT-a i CID-a oko duhanskog dijela FDS-a:
 


BAT DODATNO ŠIRI POSLOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI, PROIZVODNJA U SARAJEVU SE NASTAVLJA

 

 

Sarajevo, 26. januar/siječanj 2017.

 

British American Tobacco (BAT) i CID Adriatic Investments GmbH postigli su načelni sporazum o prodaji duhanskog dijela poslovanja Fabrike duhana Sarajevo (FDS), a konačni pravno obvezujući ugovor bit će potpisan u sljedećih nekoliko dana.

 

BAT će od FDS-a preuzeti sve njegove duhanske brendove i maloprodajno poslovanje (Tobacco Press). Također, BAT i FDS sklopit će ugovor o nastavku proizvodnje preuzetih brendova FDS-a u Sarajevu.

 

Sporazum CID-a i British American Tobacca bit će predložen na glasanje dioničarima FDS-a te na odobrenje relevantnim regulatornim tijelima.

 

Očekuje se da će transakcija biti završena tokom prve polovine 2017. godine.

 

CID vjeruje da se postignutim dogovorom osiguravaju znatno bolje mogućnosti za buduće poslovanje duhanskog dijela FDS-a u odnosu na ono koje bi kao samostalna kompanija mogao postići. CID će neduhanske dijelove poslovanja FDS-a nastaviti razvijati samostalno.

 

„Dolazak BAT-a Fabrici duhana Sarajevo donosi novu perspektivu, koju bez ovako jakog partnera sigurno ne bismo imali. Jako smo sretni što proizvodnja cigareta ostaje u Sarajevu te što su stručnjaci BAT-a prepoznali vrijednost naših brendova“, izjavio je direktor FDS-a, Edin Mulahasanović.

 

„Veoma nas raduje što dodatno širimo poslovanje u BiH. Tradicija FDS-a i snaga lokalnih brendova, posebno Drine, u kombinaciji s našim internacionalnim iskustvom i znanjem bit će temelj za snažno poslovanje. Poslovati u duhanskoj industriji u BiH vrlo je zahtjevno s obzirom na visok nivo akciza u poređenju sa nivoom dohotka, što rezultira visokim udjelom ilegalne prodaje. U BiH na crno tržište otpada više od 30 posto ukupne potrošnje duhanskih proizvoda zbog čega državni budžet godišnje gubi više od 210 miliona konvertibilnih maraka. Otvoreni smo za saradnju s državom kako bismo pomogli da se ovaj problem ubrzano riješi“, izjavio je Ram Addanki, predsjednik Uprave BAT Adria.

 

O BAT-u...

British American Tobacco (BAT) globalna je kompanija s više od 200 brendova koji se prodaju na više od 200 tržišta. Zapošljava više od 50.000 ljudi u cijelom svijetu, a cigarete koje proizvodi BAT konzumira svaki osmi od ukupno milijardu pušača u svijetu. Pet najvažnijih globalnih brandova BAT-a su Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall i Rothmans.

 

BAT je tržišni lider u 55 zemalja, a u 2015. BAT Grupa ostvarila je ukupni prihod od 13,1 milijardi funti te dobit od gotovo 5 milijardi funti. Uz duhanski biznis, BAT razvija i komercijalizira širok raspon potencijalno manje rizičnih proizvoda koje mogu biti alternativa konvencionalnim cigaretama, poput e-cigareta.

 

 

26.01.2017

Održana vanredna Skupština dioničara FDS d.d.

 

Dana 25.01.2017.g. održana je vanredna Skupština dioničara FDS d.d.

 

Donesena je odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora FDS d.d., pojedinačno.

 

Imenovan je novi Nadzorni odbor u sastavu:

1. gosp. Alexander Walther

2. gosp. Markus Philipp Schwimann

3. gosp. Michael Pramberger

4. gosp. Mate Andabaka

5. gosp. Zvonimir Buterin

 

06.01.2017

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se vanredna Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 25.01. 2017.g. (srijeda).

Skupština će se održati u Sarajevu u prostorijama Fabrike duhana Sarajevo d.d, Pofalićka broj 5, Sarajevo.

Skupština počinje sa radom u 12,00 sati.

 

Pogledajte više... ovom linku

 

 

24.11.2016